e-Highway2050 - Modular Development Plan of the Pan-European Transmission System 2050

Projekt eHighway 2050 został zrealizowany w ramach 7 PR w ciągu 40 miesięcy (od września 2012) przez konsorcjum 28 partnerów, wśród których znaleźli się europejscy operatorzy sieci przesyłowych a także stowarzyszenia producentów, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze oraz uniwersytety.

Prace wykonane w ramach Projektu bazowały na wynikach opracowania TYNDP (ten-year network development plan) wykonywanego cyklicznie przez europejskie stowarzyszenie operatorów sieci elektroenergetycznej ENTSO-E, poszukując najbardziej prawdopodobnych i pożądanych ścieżek rozwoju sieci przesyłowej w Europie w perspektywie roku 2050, które umożliwią zrealizowanie zamierzeń związanych z redukcja emisji CO2 w badanym horyzoncie czasowym. Ponadto uwzględnione zostały wyniki i wnioski uzyskane w ramach realizacji poprzednich projektów badawczych takich jak IRENE 40 czy SUSPLAN

Do szczegółowych analiz wybrano pięć skrajnych scenariuszy możliwego rozwoju generacji w Europie zmierzających do zmniejszenia emisji CO2 w perspektywie 2050 roku. Był to zarówno  scenariusz zakładający całkowitą eliminację paliw kopalnych jak i uwzgledniający elektrownie konwencjonalne oraz energetykę jądrową. Dla każdego ze scenariuszy zdefiniowano obszary o nadmiarze i deficycie energii, a następnie wyznaczono wymagane zdolności przesyłowe w ramach całego systemu europejskiego. Okazało się, że nawet przy tak dużym zróżnicowaniu scenariuszy rozwoju generacji można zdefiniować wspólne potrzeby inwestycyjne dotyczące nowych korytarzy przesyłowych. Wyznaczone ścieżki rozwoju systemu europejskiego wkomponowują się w istniejącą strukturę sieci przesyłowej bez konieczności tworzenia nowej dodatkowej struktury.

Wyniki projektu są już wykorzystywane jako założenia przyjmowane przez operatorów sieci przesyłowych w Europie przy konstruowaniu krajowych planów rozwoju, ale przede wszystkim na poziomie regionalnego koordynowania planów inwestycyjnych realizowanego w ramach kolejnej edycji TYNDP.

 

Czas realizacji projektu wrzesień 2012 – grudzień  2015

W ramach projektu Instytut był zaangażowany w wykonanie następujących prac:

  • Opracowywanie założeń do budowy scenariuszy rozwoju systemu elektroenergetycznego do roku 2050
  • Budowa modeli obliczeniowych (zarówno na potrzeby analiz rynkowych jak i technicznych) dla poszczególnych scenariuszy rozwoju systemu
  • Ocena rozwoju technologii wytwarzania oraz przesyłu energii w horyzoncie 2050
  • Zdefiniowanie potrzeb w zakresie nowych zdolności przesyłowych w systemie
  • Ocena wpływu i wystarczalności wstępnie przyjętych inwestycji na bezpieczeństwo pracy systemu

Budżet projektu ponad 13 mln euro w tym dofinansowanie z UE blisko 9 mln (8,99)

Budżet  IEn

7 Program Ramowy UE - nr umowy 308908

247 951 zł

MNiSW - nr umowy 2884/7.PR/2013/2

62 909 zł

Wkład własny            

15 728 zł

Razem    

326 588 zł

 

http://www.e-highway2050.eu