Polityka jakości Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego, Oddział Gdańsk


Mając na uwadze zapewnienie pełnej i bezwarunkowej satysfakcji każdego Klienta i stron zainteresowanych z jakości wyrobów i usług, oferowanych przez Oddział, uwzględniając kontekst oraz strategiczny kierunek działania organizacji, Najwyższe Kierownictwo Oddziału opracowuje i komunikuje Pracownikom Oddziału politykę jakości. Jej założenia to:

a)    dostarczanie Klientowi opracowań, urządzeń i usług o najwyższym osiągalnym poziomie technicznym i merytorycznym, według najnowszych dostępnych i najefektywniejszych metod, z poszanowaniem wymagań prawa oraz norm technicznych krajowych i międzynarodowych, dla spełnienia aktualnych oraz przewidywanych wymagań Klienta i stron zainteresowanych;
b)    współdziałanie z Klientem w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania i zaufania, zyskanego poprzez działalność obiektywną i rzetelną;
c)    pełne zachowanie tajemnicy handlowej Klienta;
d)    dążenie do stałego podwyższania jakości usług świadczonych przez Oddział przy równoczesnym zachowaniu cen na poziomie atrakcyjnym dla Klientów;
e)    kierowanie się zasadą bezstronności, uczciwości i etyki zawodowej w prowadzonych badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych;
f)    oferowanie Klientowi urządzeń / usług nie odbiegających od standardów jakościowych przyjętych w Unii Europejskiej;
g)    ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Realizacja polityki jakości polega na ustalaniu i stopniowym osiąganiu celów jakości. Pozwalają one mierzyć (poprawiać, doskonalić) skuteczność podejmowanych działań i wyznaczają ramy wysiłków podejmowanych w celu ulepszania SZJ.