Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) - czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

 

Numer umowy: RPPM.01.02.00-22-0005/17Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk (dalej: IEn) jest wiodącą w Polsce jednostką realizującą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze elektroenergetyki, silnie związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Działalność IEn obejmuje najważniejsze elementy funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na wszystkich poziomach napięcia. Wykorzystywane są przy tym najnowocześniejsze technologie zarządzania i sterowania pracą systemu i poszczególnych jego komponentów. W szczególności są to technologie sieci inteligentnej umożliwiające masowe wprowadzanie do systemu odnawialnych, rozproszonych źródeł energii elektrycznej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu i jego niezawodności. Działania IEn w tym zakresie dają podstawę dla rozwoju krajowych technologii, budowania własnego know-how i utrzymywania konkurencyjności na polu europejskim i światowym.

System elektroenergetyczny podlega obecnie silnym przeobrażeniom wynikającym z przyłączania rozproszonych źródeł energii, zastosowania elementów sieci inteligentnych, jak i integracji z rynkiem energii i rynkiem usług systemowych. To wszystko sprawia, że do efektywnego prowadzenia działań badawczo-rozwojowych na najwyższym poziomie niezbędne jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii badawczych.

Rozwiązaniem odpowiadającym na zapotrzebowanie pracowników naukowych i badawczo-technicznych IEn w zakresie zaawansowanej infrastruktury badawczej jest cyfrowy symulator czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Digital Simulator), stanowiący przedmiot dofinansowanego projektu.

 

RTDS w IEn będzie wykorzystywany w dwóch ważnych obszarach zastosowań:

  1. Przy projektowaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych,
  2. Przy badaniu szybkich zjawisk występujących w systemie elektroenergetycznym.

 

Cyfrowy symulator czasu rzeczywistego to unikatowe narzędzie, które dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w obszarze sprzętowym i programowym pozwala badać zjawiska elektromagnetyczne i elektromechaniczne zachodzące w systemie elektroenergetycznym poprzez ich symulację w czasie rzeczywistym oraz zapewnia interfejs do rzeczywistych układów realizujących algorytmy różnego rodzaju automatyk, sterowań i regulacji. Symulacja w czasie rzeczywistym oznacza, że symulator ze względu na dokładność modeli procesów i urządzeń wraz ich otoczeniem (systemem elektroenergetycznym) oraz moc obliczeniową procesorów pracujących równolegle jest w stanie symulować bardzo szybko zmienne zjawiska i wiernie odtwarzać przebiegi parametrów opisujące te zjawiska w rzeczywistym czasie ich trwania. Jest to najważniejsza różnica w stosunku do pozostałych komputerowych narzędzi symulacyjnych, w których czas symulacji potrafi być wielokrotnie dłuższy niż czas trwania zjawiska (np. 1000-krotnie dłuższy). Uzyskuje się w ten sposób unikalne możliwości badania zachowania się opracowywanych układów w sytuacjach, których ze względu na bezpieczeństwo systemu i jego komponentów nie można stworzyć w trakcie badań obiektowych (np. zwarcia w sieci wysokich i najwyższych napięć).

Projekt dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 509 013 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 750 000 PLN

 


Załączniki