Home O nas ISO 9001 Polityka jakości i środowiskowa Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego, Oddział Gdańsk

ISO 9001

Rectangle_53

Polityka jakości i środowiskowa Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego, Oddział Gdańsk

Mając na uwadze zapewnienie pełnej i bezwarunkowej satysfakcji każdego Klienta i stron zainteresowanych z jakości wyrobów i usług, oferowanych przez Oddział, uwzględniając kontekst oraz strategiczny kierunek działania organizacji, Najwyższe Kierownictwo Oddziału opracowuje i komunikuje Pracownikom Oddziału politykę jakości i środowiskową.

 

Jej założenia to:

 

 1. dostarczanie Klientowi opracowań, urządzeń i usług o najwyższym osiągalnym poziomie technicznym i merytorycznym, według najnowszych dostępnych i najefektywniejszych metod, z poszanowaniem wymagań prawa oraz norm technicznych krajowych i międzynarodowych, dla spełnienia aktualnych oraz przewidywanych wymagań Klienta i stron zainteresowanych;

 2. współdziałanie z Klientem w oparciu o zasadę wzajemnego poszanowania i zaufania, zyskanego poprzez działalność obiektywną i rzetelną;

 3. pełne zachowanie tajemnicy handlowej Klienta;

 4. dążenie do stałego podwyższania jakości usług świadczonych przez Oddział przy równoczesnym zachowaniu cen na poziomie atrakcyjnym dla Klientów;

 5. kierowanie się zasadą bezstronności, uczciwości i etyki zawodowej w prowadzonych badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych;

 6. oferowanie Klientowi urządzeń / usług nie odbiegających od standardów jakościowych przyjętych w Unii Europejskiej;

 7. ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego;

 8. prowadzenie działalności przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy optymalnym wykorzystaniu zasobów;

 9. przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań stron zainteresowanych, zobowiązań dotyczących zgodności oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz odnoszących się do określonych aspektów środowiskowych;

 10. właściwe komunikowanie celów Instytutu, podnoszenie kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia;

 11. zapobieganie awariom i zanieczyszczeniom środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i substancjami chemicznymi, racjonalne wykorzystanie energii oraz minimalizowanie emisji do środowiska.

 

Nadrzędnym celem Instytutu Oddział Gdańsk jest utrzymanie wizerunku stabilnej, dbającej o dobro miasta i jego mieszkańców oraz środowisko naturalne, dobrze i sprawnie zarządzanej, a także dającej możliwość rozwoju Firmy.

Realizacja niniejszej polityki polega na ustalaniu i stopniowym osiąganiu celów jakości i środowiskowych. Pozwalają one mierzyć (poprawiać, doskonalić) skuteczność podejmowanych działań i wyznaczają ramy wysiłków podejmowanych w celu ulepszania SZ.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania, deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie Systemu Zarządzania oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania.

 

Niniejsza Polityka, stanowiąca wyciąg z Księgi Jakości wyd. 6.1 została zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału w dniu 08 lutego 2022r.

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl