Home O nas ISO 9001 Polityka Przestrzegania Standardów Społecznych

ISO 9001

Rectangle_53

Polityka Przestrzegania Standardów Społecznych

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie Oddział Gdańsk deklaruje swoje pełne zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania pracowników, podwykonawców oraz dostawców poprzez dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, zapewnienie godnych i niedyskryminujących warunków pracy i współpracy oraz przestrzeganie praw człowieka.

 

Organizacja zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy;
 • zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków wykonywania pracy poprzez wdrażanie dobrych praktyk ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie;
 • minimalizacji zagrożeń i ryzyka oraz monitorowania podejmowanych działań dążąc do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy;
 • zapewnienia równego dostępu do godnych warunków pracy wszystkim osobom zatrudnionym, bez względu na formę zatrudnienia;
 • bezwzględnego braku akceptacji dla mobbingu w miejscu pracy;
 • zarządzania w sposób odpowiedzialny pracownikami oraz miejscem pracy poprzez zapewnienie szkoleń pracowników, dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy, równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników itp.;
 • zapewnienia równego traktowania w miejscu pracy i niestosowania praktyk dyskryminujących pracowników oraz innych interesariuszy (podwykonawców, dostawców);
 • zapewnienia poszanowania praw człowieka w swojej działalności;
 • zapewnienia odpowiednich zasobów do wdrożenia i utrzymywania działań ukierunkowanych na ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy w Organizacji;
 • zapewnienia transparentności stosowanych praktyk poprzez uwzględnianie potrzeb stron zainteresowanych oraz prowadzenie regularnych ocen wdrożonych działań.
   

Tekst (w formacie *.pdf) do pobrania poniżej.

Soda Tworzenie stron www - agencjasoda.pl